Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 63 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
-การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2535งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และการประชุมของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2524-2528)งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ พ.ศ.2528งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-ภารกิจของกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง, และเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวิธีการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-การสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-การประเมินผลการสรรหาอธิการบดีงานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-การแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (พ.ศ.2540)งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2529งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลงานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-การขออนุมัติเงินเป็นพิเศษให้แก่หน่วยแพทย์ที่ขาดแคลนงานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล