Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 64 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
-ระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล (มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2527)งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-ระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล (มีนาคม-ธันวาคม พ.ศ.2528)งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-ภารกิจของกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง, และเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวิธีการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-ระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2526)งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-การขออนุมัติเงินเป็นพิเศษให้แก่หน่วยแพทย์ที่ขาดแคลนงานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-ระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2529งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-ระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2528งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2535งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และการประชุมของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2524-2528)งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2529งานประชุมและพิธีการ กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล